ภาพบรรยากาศภายในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ

“6th Asia-Pacific Drying Conference, ADC2009”

ณ โรงแรม แชงกรีลา กรุงเทพฯ
19-21 ตุลาคม 2552


 back