ผลงาน ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และคณะ

คว้ารางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2554  

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย จากสภาวิจัยแห่งชาิิิิิิิติิิิิิิิิ

 back