การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจำลองการรักษาเซลล์มะเร็งตับโดยใช้คลื่นไมโครเวฟผ่านท่อนำคลื่น
(Computer Simulation of Liver Cancer Cells Modeling Treated
by Using Microwave Coaxial Antenna)

The effects of dielectric Shield on specific Absorption Rate and Heat Transfer in The Human Body Exposed to Leakage Microwave energy  

Numerical Analysis of Specific Absorption Rate and Heat Transfer in the Human Body Exposed to Leakage Microwave Power at 915 MHz and 2,450 MHz

 

 

 

 

 

 

 

 

back

 

 

หน่วยวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟในงานวิศวกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
99 ม.18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 02 5643001-9 ต่อ 3153 หรือ 3198
e-mail : ratphadu@engr.tu.ac.th