ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  โดย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช จะเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แทนพระองค์ เพื่อรับพระราชทานรางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ ประจำพุทธศักราช 2556 ในวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557  ณ  ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 

 

back

 

 

หน่วยวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟในงานวิศวกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
99 ม.18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 02 5643001-9 ต่อ 3153 หรือ 3198
e-mail : ratphadu@engr.tu.ac.th