รางวัลเหรียญเงิน  ผลงาน ซอฟ์ทแวร์เชิงจำลองเพื่อทำนายค่าอัตราการดูดกลืนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการถ่ายเทความร้อนในศีรษะมนุษย์ขณะใช้โทรศัพท์มือถือ
(Simulated Software for Predicting Specific Absorption Rate (SAR) and Heat Transfer in Human Head
Subjected to Mobile Phone Radiation) โดย ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ดร.สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย  และผศ.ดร.ธีรพจน์ เวชพันธุ์ (ได้รับรางวัลในประเภทการประกวด Class C Computer sciences - Software – Electronics Electricity - Methods of communication) เป็นซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการคำนวณ ค่าความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้า อัตราการดูดกลืนพลังงานจำเพาะ และการกระจายตัวเชิงอุณหภูมิภายในศีรษะมนุษย์ ขณะใช้โทรศัพท์มือถือ ซึ่งซอฟท์แวร์นี้สามารถทำนายปรากฏการณ์ถ่ายโอนที่เกิดขึ้นภายในศีรษะมนุษย์ที่อยู่ภายใต้พลังงานสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากโทรศัพท์มือถือได้อย่างแม่นยำ ผลการจำลองการกระจายตัวเชิงอุณหภูมิที่ได้จากการคำนวณจากซอฟท์แวร์มีค่าใกล้เคียงกับค่าการกระจายตัวเชิงอุณหภูมิบริเวณร่างกายมนุษย์ที่ได้จากการวัดขณะทำการใช้งานโทรศัพท์มือถือ ซึ่งผลงานนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่มีการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการสื่อสาร เช่น การออกแบบเสาอากาศและการออกแบบโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

 


 


รางวัลเหรียญทองแดง       ผลงาน การอบแห้งเชิงอุตสาหกรรมโดยใช้ระบบไมโครเวฟกำลังต่ำที่ป้อนคลื่นสองตำแหน่งร่วมกับระบบสุญญากาศ
(Commercailized Drier Processing Using a Combine Unsymmetrical Double Feed low Power Microwave and Vacuum System (CUMV)) 
โดย ดร.สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย  ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และนายวิโรจน์ จินดารัตน์ (ได้รับรางวัลในประเภทการประกวด Class A Mechanics - Engines - Machinery – Tools Industrial processes – Metallurgy) ระบบไมโครเวฟกำลังต่ำที่ป้อนคลื่นสองตำแหน่งร่วมกับระบบสูญญากาศ (CUMV) สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น  ใบมะกรูด ใบหอมซอย เห็ดหูหนูขาวและดำ และพืชสมุนไพรบางชนิด สามารถนำมาอบแห้งและได้ผลเป็นที่สนใจ สามารถลดระยะเวลาในการอบแห้งลงได้ถึง 5-6 เท่าเมื่อเทียบกับการอบแห้งแบบดั้งเดิม และคุณภาพสีของผลิตภัณฑ์นั้นยังคงมีคุณภาพดีอีกด้วย


back

 

 

หน่วยวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟในงานวิศวกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
99 ม.18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 02 5643001-9 ต่อ 3153 หรือ 3198
e-mail : ratphadu@engr.tu.ac.th