"งานวันนักประดิษฐ์ 2559" มอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี 2558 โดยในปีนี้ กลุ่มวิจัย RCME-CEEE และเครือข่าย คว้ารางวัลมาได้ 2 รางวัลคือประเภท"ผลงานวิจัย" และ "วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก" ทั้งคู่ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

 

ผลงานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์การดูดกลืนพลังงานจำเพาะและการถ่ายเทความร้อนในดวงตามนุษย์จากการสัมผัสสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (เชิงทฤษฎีและเชิงประยุกต์) ได้รับรางวัลดีมาก และส่วน วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก เรื่อง การจำลองเชิงตัวเลขรักษาโรคมะเร็งในเนื้อเยื่อชีวภาพโดยใช้ความร้อนจากพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ได้รับรางวัลดี


back

 

 

หน่วยวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟในงานวิศวกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
99 ม.18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 02 5643001-9 ต่อ 3153 หรือ 3198
e-mail : ratphadu@engr.tu.ac.th