ภาพบรรยากาศภายในการประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 23 (MENETT23)

ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ.เชียงใหม่
4-7 พฤศจิกายน 2552


 back