ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล

ปี 2012
 • รางวัลอาจารย์ดีเด่นที่ประชุมสภาอาจารย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2554
 • รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สภาวิจัยแห่งชาติ  (วช.) ประจำปี  2554
 • รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์โลก รางวัลเหรียญเงิน  ณ กรุงเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ ประจำปี  2555
ปี 2011
 • กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2553
 • รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2554 ระดับดี สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ (วช)
 • ได้รับการยกย่องให้เป็นกีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2553
 • รางวัลบทความดีเยี่ยม เรื่อง การศึกษาระบบไมโครเวฟสำหรับบ่มคอนกรีตของผิวจราจร 
  งานประชุม การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ (ครั้งที่ 10)
 • รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์โลก (SIIF 2011) รางวัลเหรียญทอง (2 เหรียญทอง) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
ปี 2010
 • Outstanding Reviewer, Talor&Francis Journal , 2010
 • รางวัลผลงานวิจัยระดับ Outstanding ของฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี 2553
 • รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมสาขา Thermal System and Fluid Mechanics  การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2553
 • รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำชื่อเสียงให้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2553
ปี 2009
 • วุฒิเมธีวิจัย ( สกว .) ประจำปี 2552
 • รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2552 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ
 • รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมสาขา Biomechanics การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2552
 • ผลงานตำราในระดับดีเด่น ภายใต้โครงการทุนสนับสนุนการทำตำรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2552
 • รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2552
 • รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำชื่อเสียงให้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2552
ปี 2008
 • รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2551 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ
 • รางวัล Best Inventor Award ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2551 สภาวิจัยแห่งชาติ
 • โล่รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น วันนักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2551
 • รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2551
 • ครูดีเด่นระดับคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2551
 • ครูดีเด่นระดับภาควิชา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2551
ปี 2007
 • รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2550 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ
 • รางวัลผลงานวิจัยประจำปี 2550 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ
 • Leading Engineers of the World 2007, International Biographical Centre, Cambridge, England
 • โล่รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น วันนักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2550
 • รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2550
ปี 2006 prize31.jpg
 • รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์โลก (SIIF 2006) รางวัลเหรียญเงิน ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
 • โล่รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น วันนักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2549
 • รางวัลผลงานวิจัยประจำปี 2549 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย จากสภาวิจัยแห่งชาติ
 • รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2549 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติ
 • รางวัลผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2549 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
 • Position in Who ‘s Who in the World, 2006 Marquis Who’s 562 Central Avenue, New Providence, NJ 07974, USA
 • Position in Who 's Who in Science and Engineering, 2006 Marquis Who's 562 Central Avenue, New Providence, NJ 07974, USA
 • รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2549
 • วุฒิเมธีวิจัย (สกว.) ประจำปี 2549
ปี 2005
 • รางวัลผลงานแผนธุรกิจ การประกวดโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่ง ประเทศไทย ประจำปี 2548 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี 2004
 • รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2546 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย จากสภาวิจัยแห่งชาติ
 • รางวัลข้าราชการที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2546 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2002
 • รางวัลผลงาน วิทยานิพนธ ์ระดับปริญญาเอก ร ะดับดีเยี่ยม ประจำปี 2546 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย จากสภาวิจัยแห่งชาติ
 • รางวัลข้าราชการที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2546 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อื่นๆ
 • Post Doctoral Fellow in Chemical Engineering and Material Science, University of Minnesota, Twin Cities, USA เป็นระยะเวลา 2 ปี
 • ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbusho) เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เป็นระยะเวลา 4 ปี
 • ทุนพัฒนาบุคลากรหัวข้อ “Petrochemical and Refinery Process” ณ Shell Stanlow ประเทศอังกฤษเป็นระยะเวลา 4 เดือน บริษัท อะโรเมติกส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด ( มหาชน )

sep50-2     sep50-1
จุลสารธรรมศาสตร์ ปีที่ 40 ฉบับที่ 10 เดือนกันยายน 2550 เผยแพร่ คณะกรรมการบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะกรรมการอำนวยการ สถาบันวิจัย และให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2550
เมื่อ 31 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ ถนนวิภาวดีรังสิต
(คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด)


หน่วยวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟในงานวิศวกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (12120)
โทร. 02 5643001-9 ต่อ 3153
e-mail : ratphadu@engr.tu.ac.th