งานวิจัย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่สนใจในงานวิจัยในลักษณะสหวิทยาการ (Multi disciplinary) โดยเน้นงานวิจัยเชิงลึกที่มีคุณค่าทางวิชาการสูงและมีความเป็น Original ในเวทีวิจัยระดับนานาชาติ และเน้นการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานสูงเพื่อเป็นการแสดงถึงศักยภาพของนักวิจัยไทยในระดับสากล โดยทั้งนี้งานวิจัยในแต่ละหัวเรื่องจะอยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในประเทศอย่างยั่งยืน งานวิจัยที่ ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ได้ให้ความสนใจประกอบไปด้วย : Modern Computational Techniques, Computational Heat and Mass Transfer in Unsaturated Porous Media, Computational Heat and Mass Transport in Phase Change Materials (Moving Boundary Problems and etc.), Computational Heat and Multi-Phases Flow in Porous Media under Electromagnetic Energy, Analysis of Transport Phenomena in Highly Complex System by Statistical Modeling( LBM: Lattice Boltzmann Modeling, Random Walk and Monte-Carlo Technique), Computational Transport Phenomena in Human Body and Tissue Membrane นอกจากนี้ยังให้ความสนใจงานวิจัยสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม ซึ่งนำมาสู่การจดสิทธิบัตรกว่า 10 รายการ ผลงานวิจัยที่ผ่านมาของ ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในหมู่นักวิจัยทั่วโลกโดยเฉพาะในศาสตร์ด้าน Modern Computational Techniques, Computational Heat and Mass Transfer in Unsaturated Porous Media และผลงานวิจัยยังได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานสูง (high impact factor) มากกว่า 60 รายการ และผลงานนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติอีกประมาณ 80 รายการ ( ดูรายละเอียดใน Publications List) นอกจากนี้ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยระดับนานาชาติ ของ ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโชยังได้รับการอ้างอิง (Citation) มากกว่า 150 รายการ ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ได้รับรางวัลผลงานวิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติ ( วช .) กว่า 10 รายการ และรางวัลวิจัยจากองค์กรอื่นกว่า 10 รายการ ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ได้มีความร่วมมือวิจัยกับ ศาสตราจารย์วิจัยในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกหลายแห่ง อาทิ University of California, Riverside, USA., Cornell University , USA , Cambridge University , UK . และ Nagaoka University of Technology, Japan เป็นต้น

ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ได้ทำการประดิษฐ์ต้นแบบโปรแกรมการคำนวณชั้นสูง (computer code) เพื่อใช้ในงานวิจัยชั้นสูงทางด้าน Microwave Heating Process/Transport phenomena in porous media ในหลายรายการ รวมถึงการพัฒนาระเบียบวิธีการคำนวณเชิงตัวเลขในรูปแบบใหม่ (Statistical modeling: Lattice Boltzmann method Molecular dynamics) เพื่อช่วยวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนเกินกว่าระเบียบวิธีคำนวณแบบธรรมดา (conventional method: FEM, FDM, FVM, BEM) สามารถที่จะคำนวณได้ ซึ่ง code เหล่านี้จะ publish สู่สาธารณชนในเร็วๆนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงการวิจัยของประเทศ

นอกจา กงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ยังได้ให้ความสำคัญงานวิจัยเชิงสังคมศาสตร์ และมีผลงานวิจัยทางด้านนี้หลายรายการภายใต้การสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ อ าทิเช่น ส ำนักงานวุฒิสภา ัรัฐสภา และสภาวิจัยแห่งชาติเป็นต้น

 

RESEARCH TOPICS

Sl. No.

Project Type

Contract No.

Title of the Project

1

RGJ-PHD 50

PHD/0201/2550

Analysis of Microwave Heating of Dielectric Materials included Natural Convection effect (Theory and Experiment)

2

RGJ-MAG 50

MRG-OSMEP505E143

Applied Microwave Pyrolysis in Waste Recycle System (Case : Plastics and Rubber Waste

3

CHE-PhD-SW-RG 50

54/2550

Theoretical Analysis of Heat-Mass Transport and Pressure Buildup in Multi-Layered Porous Media under Electromagnetic Energy

4

RGJ-PhD-50 (Industrial)

PHD/0286/2550

Reseach and development on the multi-purpose commercialized drier using a combined microwave and vacuum system; case study: high quality product

5

RGJ-PHD 49

PHD/0030/2549

Characterization of Cementitious materials Subjected to Microwave Energy: mechanisms, microstructures and phase relations in the system
CaO-SiO2-Al2O3-H2O thermally cured at evaluated temperatures

6

RGJ-PHD 49

PHD/0106/2549

Experimental and Theoretical Analysis of Heat and Mass Transfer in Biomaterial under Microwave Energy

7

CHE-PhD-SW-RG 49

 11/2549

Theoritical and Experimental Analysis of
Heat and Mass Transport in Porous Concrete Slab Subjected to Microwave
Energy

8

TRF Grant for New Researcher (Mentoring of Dr. Banyoung Rungreongduayboon)
  

MRG4880134

Thermal Forming of Plastic Sheet   

9

TRF-CHE Research Grant for New Scholar (Mentoring of Dr. Chainarong Jaktharanond)

MRG5080204

Analysis of Enhancement of Heat and Mass Transfer in Porous Packed Bed with   Electrohydrodynamics (EHD) (Theoretical and experimental analysis)

10

TRF-CHE Research Grant for New Scholar  (Mentoring of Asst. Prof. Dr. Watit Pakdee)

MGR4880017

Natural convection flow in cavity filled with porous material under the influence   microwave energy using a rectangular wave guide (theoretical and experimental analysis)

11

TRF-CHE Research Grant for New Scholar  (Mentoring of Asst. Prof. Dr. Watit Pakdee)

MGR5180238

An Investigation of Heat and Fluid Flows in Saturated Multi-Layered Porous Packed Bed during Microwave Heating using a Rectangular Wave Guide

12

TRF Senior Research Scholar

belong to Prof. Dr. Somchai Wongwises

Freezing Process in Granular Packed Bed  

13

Research Career Development Grant (“TRF Research Scholar.”),

RSA4780005

Theoretical and Experimental Analysis of Thawing Process in Unsaturated Porous Media

14

TRF Basic Research Grant (“TRF Advanced Research Scholar”. )

BRG498014

Analysis of Heat and Mass Transfer Process in Porous Media  during under Microwave Energy

15

TRF Basic Research Grant (“TRF Advanced Research Scholar”. )

BRG5280011

Theoretical and Experiment Study of Coupled Heat and Mass Transfer in Multi-Layered Porous Media under Electromagnetic Energy

16

Translation Research Grant

(Candidate)

Research and Development on the Commercialized Wood Drier Using a Combined Unsymmetrical Multi-Feed Microwave and Hot Air-Continuous Belt  System

17

Translation Research Grant

IUG5080023

Research and Development on The Multi-Purpose Commercialized Drier using a  Combined Microwave and Vacuum System

 

 หน่วยวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟในงานวิศวกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (12120)
โทร. 02 5643001-9 ต่อ 3153
e-mail : ratphadu@engr.tu.ac.th