หน่วยวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟ ในงานวิศวกรรม
Research Center of Microwave Utilization in Engineering (R.C.M.E.)

 


ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช   
หัวหน้าหน่วยวิจัย/ นักวิจัย        

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มธ ศูนย์รังสิต
ห้อง 421 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์: +66-(0)-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3153
อีเมล์: ratphadu@engr.tu.ac.th เวบไซต์: http://www.phadungsak.me.engr.tu.ac.th

การศึกษา : Ph.D. (Mechanical Engineering), Nagaoka University of Technology,                 Japan
สาขา       : Computational Heat and Mass Transfer in Porous Media, Lattice                 Boltzmann Model, Microwave Heating Processesรศ.ดร.วาทิต ภักดี
นักวิจัย

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มธ ศูนย์รังสิต
ห้อง 425 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์: +66-(0)-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3143
อีเมล์: pwatit@engr.tu.ac.th เวบไซต์: http://www.watit.me.engr.tu. ac.th

การศึกษา   : Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Colorado at Boulder
สาขา          : Heat Transfer, Combustion, Computational Fluid Dynamics

รศ.ดร.อิศเรศ ธุชกัลยา
นักวิจัย

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มธ ศูนย์รังสิต
ห้อง 416 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์: +66-(0)-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3276

อีเมล์:  disares@engr.tu.ac.th 

การศึกษา  : Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Manchester, UK
สาขา        : Thermoscience, Combustion Simulation

รศ.ดร.สัปปินันทน์ เอกอำพน
นักวิจัย

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มธ ศูนย์รังสิต
ห้อง 421 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์: +66-(0)-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3154
อีเมล์: sup@engr.tu.ac.th

การศึกษา   : Ph.D. (Mechanical Engineering), MIT, USA
สาขา          : Manufacturing System Design and Optimization, Process-based Cost                   Modeling, Cost-Benefit Analysis, Machine Design


ผศ.ดร.สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย
นักวิจัย

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มธ ศูนย์รังสิต
ห้อง 423 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์: +66-(0)-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3264
อีเมล์: vsomsak@engr.tu.ac.th
เวบไซต์: http:// Somsak.me.engr.tu.ac.th

การศึกษา   : Ph.D. (Engineering), TU, Thailand
สาขา         : Heat and Mass Transfer in Porous Media, Microwave and Dielectric                   Materials interactions, Microwave Heating and Drying
ผศ.ดร.กริช เจียมจิโรจน์  
นักวิจัย

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มธ ศูนย์รังสิต
ห้อง 421 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์: +66-(0)-2564-3001 ถึง 9 ต่อ 3273
อีเมล์: jkrit@engr.tu.ac.th

การศึกษา: Ph.D. (Mechanical Engineering), University University of                 Nottingham, UK
สาขา        : Heat Transfer Process and Degradation Kinetics of CFRP
รศ.ดร.ณัฏฐ์ มากุล
นักวิจัย / ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ สกว.

อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โทรศัพท์: +66-(0)-2522-6625
อีเมล์: natt@pnru.ac.th.

การศึกษา: Ph.D. (Civil Engineering), TU, Thailand               
สาขา      : Microwave Curing in Cement
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณภูมิ
นักวิจัย / ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ สกว.

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
โทรศัพท์: +66- 02 441 6000 ต่อ 2675
อีเมล์: nattawut.suw@rmutr.ac.th

การศึกษา: Ph.D. (Engineering), TU, Thailand                        
สาขา      : Heat and Mass Transfer in Porous Media, Microwave and Dielectric                Materials interactions
ผศ.ดร.ธีรพจน์ เวศพันธุ์    
นักวิจัย / ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ สกว.

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการบิน คณะการบิน
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
โทรศัพท์: +66-(0)-2577-1028-32 ต่อ 378 
อีเมล์: wessapan@gmail.com

การศึกษา: Ph.D. (Engineering), TU, Thailand                        
สาขา      : Electromagnetic Wave, Heat Transport Phenomena in Tissue Membrane
ผศ.ดร.วราภรณ์ กลิ่นบุญ
นักวิจัย

อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

โทรศัพท์: +66-(0)2 832 0200 ถึง 14
อีเมล์: tukatuk4@hotmail.com

การศึกษา: Ph.D. (Engineering), TU, Thailand             
สาขา      : Heat and Mass Transfer in Porous Media, Microwave and Dielectric                Materials interactions

 
อ.ดร.โศภิดา สังข์สุนทร    
นักวิจัย

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
โทรศัพท์: +66-(0)-2-8894585-7 ต่อ 2675
อีเมล์: Sopida.song@rmutr.ac.th

การศึกษา: Ph.D. (Engineering), TU, Thailand             
สาขา      : Heat and Mass Transfer in Porous Media, Microwave and Dielectric                Materials interactions

 
อ.ดร.เสกสรรค์ สุทธิสงค์   
นักวิจัย

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด
โทรศัพท์: +66-(0)-2577-1028-32
อีเมล์: seksan@eau.ac.th

การศึกษา: Ph.D. (Engineering), TU, Thailand             
สาขา      : Multi-Layered Porous Media
พันโทหญิง รศ.ดร. สุวิมล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา    
นักวิจัย

อาจารย์ประจำกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
โทร 037393487
อีเมล์: JOYSUWIMON1@hotmail.com

การศึกษา: Ph.D. (Engineering), TU, Thailand             
สาขา      : Electrohydrodynamics (EHD)

 
ผศ.ดร.พรทิพย์ แก่งอินทร์
นักวิจัย

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์: +66-(0)2889-2138  ต่อ 6028-6030
อีเมล์: Kivipoor@gmail.com

การศึกษา: Ph.D. (Engineering), TU, Thailand             
สาขา      : NUMERICAL SIMULATION OF THERMAL ABLATION


ดร.ชยานนท์ เสริฐธิกุล
นักวิจัย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน อวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โทรศัพท์: +66-xxxx
อีเมล์:
i_am_yim99@hotmail.com

การศึกษา: Ph.D. (Engineering), TU, Thailand             
สาขา      : xxxx

ดร.พัชราภรณ์ วงศ์ชาดากุล
นักวิจัย

อาจารย์ประจำ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

โทรศัพท์: +66-xxxx
อีเมล์:Patcharaporn.pw@gmail.com

การศึกษา: Ph.D. (Engineering), TU, Thailand             
สาขา      : xxxx


ผศ.ชาติชาย ชุมจันทร์
นักศึกษาปริญญาเอก

อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โทรศัพท์: +66-085-044-2571
อีเมล์:
chartchayc@gmail.com

การศึกษา: Ph.D. (Engineering), TU, Thailand             
สาขา      : URBAN FLOOD SIMULATION USING FREE SURFACE FLOW MODEL BASED ON FINITE-VOLUME AND LATTICE BOLTZMANN METHODS

1/2553
ชื่อ
ตำแหน่ง
หัวข้องานวิจัย


โทรศัพท์
E-mail :
นายอภิชาติ ศิริวิทย์ปรีชา
นักศึกษาปริญญาเอก
xxxxxxx


(066)-02-564-3001 ถึง 9 ต่อ 3198
asp.kmutnb@gmail.com
1/2555
ชื่อ
ตำแหน่ง
หัวข้องานวิจัย


โทรศัพท์
E-mail :

นายสุชัย พงษ์พากเพียร
นักศึกษาปริญญาเอก
xxxxxxx


(066)-02-564-3001 ถึง 9 ต่อ 3198
pongpakpien@hotmail.com

 

 


 1/2557

ชื่อ
ตำแหน่ง
หัวข้องานวิจัยโทรศัพท์
E-mail :

นางสาวเปรมปรียา มณเฑียรทอง
นักศึกษาปริญญาเอก
Numerical Analysis of Electromagnetic Field Effect on Energy, Momentum and Concentration Transport during Saturated Flow in Porous Media (Theory based on Local Thermal Non-Equilibrium Models)


(066)-02-564-3001 ถึง 9 ต่อ 3198
prempree_ya@hotmail.com

 1/2557

ชื่อ
ตำแหน่ง
หัวข้องานวิจัย


สังกัด


โทรศัพท์
E-mail :

นางสาวซ๊อส   อักษรกิตติ์
นักศึกษาปริญญาเอก
Analysis of Water Infiltration and Heat Transfer in Multi-Layered Porous Packed Bed

อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการบิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

(066)-02-564-3001 ถึง 9 ต่อ 3198
sauce_2528@hotmail.com

 ชื่อ
ตำแหน่ง
หัวข้องานวิจัยโทรศัพท์
E-mail :

นาย วุฒิพงษ์ ปรีชาพลกุล
นักศึกษาปริญญาเอก
THE CHARACTERISTICS OF ELECTROMAGNETIC AND MECHANICAL WAVE INDUCED HEAT TRANSFER AND BLOOD FLOW IN DEFORMABLE TISSUE: NUMERICAL INVESTIGATION


(066)-02-564-3001 ถึง 9 ต่อ 3198
xxxx

 
ชื่อ
ตำแหน่ง
หัวข้องานวิจัยโทรศัพท์
E-mail :

นายปฎิญญา ศักดิ์หวาน
นักศึกษาปริญญาเอก
การประเมินประสิทธิภาพระบบพลังงานแสงอาทิตย์
ในประเทศไทยจากปัจจัยที่มีผลต่อรังสีอาทิตย์ ด้วยแผนที่เอ็กเซอร์ยี่


02-280-0551 ต่อ 3252
patinya.sak@cdti.ac.th
ชื่อ
ตำแหน่ง
หัวข้องานวิจัย


โทรศัพท์
E-mail :

นายชัชวาลย์ กันทะลา
นักศึกษาปริญญาเอก
การพัฒนาระบบการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในน้ำส้มด้วยเทคนิค
สนามไฟฟ้าพัลส์ระดับอุตสาหกรรม

09-7985-9815
chatchawan_kantala@yahoo.comชื่อ
ตำแหน่ง
หัวข้องานวิจัย


โทรศัพท์
E-mail :

นายศุภเกียรติ สุภสินธุ์
นักศึกษาปริญญาเอก
การพัฒนาระบบแช่อิ่มมะม่วงโดยใช้เทคนิคสนามไฟฟ้าพัลส์
ระดับอุตสาหกรรม

08-7187-7074
supakiat_31@hotmail.com
ชื่อ
ตำแหน่ง
หัวข้องานวิจัย
โทรศัพท์
E-mail :

นายวรรณกร  มงคล
นักศึกษาปริญญาเอก
NUMERICAL ANALYSIS OF THERMAL RESPONSE AND PHASE TRANSITION IN DEFORMABLE TISSUES DURING LASER THERAPY PROCESS


096-4191991
Vannakorn.mo@gmail.com


1/2562
ชื่อ
ตำแหน่ง
หัวข้องานวิจัย


โทรศัพท์
E-mail :
นายสุลิสงสุก แก้วหาวง
นักศึกษาปริญญาโท
xxx


080-3407360
Soulikhv@hotmail.com
1/2564
ชื่อ
ตำแหน่ง
หัวข้องานวิจัย


โทรศัพท์
E-mail :

นายวิระศักดิ์ คงแก้ว
นักศึกษาปริญญาเอก
xxxxxxx


(066)-02-564-3001 ถึง 9 ต่อ 3198
wirasak.khongkaew@gmail.com

 

 

 2/2564
ชื่อ
ตำแหน่ง
หัวข้องานวิจัย


โทรศัพท์
E-mail :

นางสาวกรวีร์ มั่นภักดี
นักศึกษาปริญญาเอก
xxxxxxx


(066)-02-564-3001 ถึง 9 ต่อ 3198
aprilkrv.c@gmail.com

 

 

 


ผู้สำเร็จการศึกษา Click


หน่วยวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟในงานวิศวกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (12120)
โทร. 02 5643001-9 ต่อ 3153
e-mail : ratphadu@engr.tu.ac.th