R.C.M.E. ขอแนะนำนวัตกรรม เครื่องตรวจจับคลื่นไมโครเวฟแบบพกพา ราคา 1,200 บาท และหนังสือพื้นฐานการทำความร้อนด้วยไมโครเวฟราคา 800 บาท สนใจติดต่อศูนย์วิจัย RCME. 02-564-3001 ต่อ 3153 หรือ 3198


 
 

Facebook RCME.
RCME VDO

RCME NEWS

 

  

 

 

 

 
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
ในโอกาสที่ได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งจะมอบให้แก่ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น วช. ประจำปี 2565
ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)”
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ประจำปี 2562
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (นายผดุงศักดิ์ รัตนเดโช)
clip1
clip2

 

รายการ “สุขหยุดโรค” TNN ช่อง 16
เสนองานวิจัยวิศวกรรมทางการแพทย์เพื่องานวิชาการควบคู่สังคม


TSE research Talk 1: เปิดมุมมองงานวิจัยไทยกับ ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช


    

          

 
ขอแสดงความยินดี กับ ดร. พัชราภรณ์ วงศ์ชาดากุล
ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกดีเด่นแห่งชาติ
และเป็นคนที่ 7 ของ แลป RCME-CEEE คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ. ที่ได้รางวัลนี้ 


      

ขอแสดงความยินดี กับ ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ได้รับรางวัลผู้มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติรวมสูงสุด สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานวันวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2562


     


 

กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2553SIIF 2011


NRCT 2012RSU Research Successors Program                                   

 Integrated Power

 

                  

ระบบอบแห้งอเนกประสงค์เชิงพาณิชย์โดยใช้ไมโครเวฟร่วมระบบสุญญากาศ


เครื่องวัดคลื่นไมโครเวฟรั่วไหล (Detector)

 
 Bypass #1
 Non-Bypass
แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์สำหรับการไหลของน้ำในลำน้ำเจ้าพระยากรณีมีเส้นบายพาสน้ำ

 

 

RCME NEWS       more...

   • Sopida Sungsoontorn, Dittha Nonthiworawong, Phadungsak Rattanadecho, Ratthasak Prommas ”Experimental Investigation of Attic Heat Gain Reduction and Indoor Illuminance Using a LightVent Pipe” International Journal of Heat and Technology ,   Vol. 37, No. 4, dec, 2019, pp. 1171-1179 : Impact Factor 1.01

  • Montienthong P., Rattanadecho P. “Focused Ultrasound Ablation for the Treatment of Patients with Localized Deformed Breast Cancer: Computer Simulation” ASME journal of Heat Transfer, Vol. 141, pp. 101101-1 to 101101-16, 2019: Impact factor 1.83

  • Klinbun, W. and Rattanadecho, P., “Effects of Power Input and Food Aspect Ratio on Microwave Thawing Process of Frozen food in Commercial Oven”, Journal of Microwave Power and Electromagnetic Energy, 2019, DOI:10.1080/08327823.2019.1677430 pp.1-18 Impact factor 0.575


  • Siriwitpreecha A. and Rattanadecho P., "Numerical Analysis of Biological Effects on Several Organs inside Human Body Exposed to Electric Field from 500 kg OHTLs", Songklanakarin Journal of Science and Technology, vol 41 (3), pp.649-657, May-Jun 2019, Impact Factor 0.24 

รางวัลเหรียญเงิน

การบำบัดเซลล์มะเร็งตับด้วยคลื่นไมโครเวฟผ่านท่อแอนเทนนา: การจำลองโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยด้วยวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์และการทดลอง

และ

รางวัลเหรียญทองแดง
การจำลองโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยด้วยวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์สำหรับการบำบัดเชิงความร้อนด้วยเลเซอร์ในชั้นเนื้อเยื่อมนุษย์

"44th International Exhibition of Inventions of Geneva", Switzerland 2016

 

 นะนำหนังสือ "พื้นฐานการทำความร้อนด้วยไมโครเวฟ"

ตำราเล่มนี้จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนสำคัญหลัก ๆ คือ ส่วนแรกจะกล่าวถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการทำความร้อนด้วยพลังงานไมโครเวฟ ในส่วนที่สองจะกล่าวถึงส่วนประกอบพื้นฐานของระบบทำความร้อนด้วยไมโครเวฟและหลักการออกแบบระบบเชิงอุตสาหกรรม ในส่วนสุดท้ายของ ตำราจะกล่าวถึงงานวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับอันตรกิริยาระหว่างไมโครเวฟกับวัสดุ ไดอิเลคตริกในกระบวนการต่างๆ เช่น กระบวนทำความร้อนในวัสดุแข็ง กระบวนการทำความร้อนในชั้นของเหลว กระบวนการอบแห้งในวัสดุพรุนทั้งกรณี 1 มิติและ 2 มิติ กระบวนการทำละลายในชั้นน้ำแข็ง และกระบวน การบ่มคอนกรีตโดยใช้ไมโครเวฟร่วมกับระบบสายพานลำเลียงอย่างต่อเนื่อง
"
  "ตัวอย่างบางส่วนของหนังสือ"  บทที่ 3, บทที่ 4,  บทที่ 10
หนังสือ พื้นฐานการทำความร้อนด้วยไมโครเวฟ วางจำหน่ายแล้ว ที่ศูนย์หนังสือ มธ. ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต และที่หน่วยวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟในงานวิศวกรรม (R.C.M.E.)  

.

 

 


หน่วยวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟในงานวิศวกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (12120)
โทร. 02 5643001-9 ต่อ 3153
e-mail : ratphadu@engr.tu.ac.th