หน่วยวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟ ในงานวิศวกรรม
Research Center of Microwave Utilization in Engineering (R.C.M.E.)

ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก
ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

ชื่อ
ทุนวิจัย


หัวข้องานวิจัย


ปีการศึกษา

นายณัฏฐ์ มากุล    
The Royal Golden Jubilee PhD Program, Thailand (Ver.8)  

Characterization of Concrete Subject to Microwave Energy

2/2552

 

ชื่อ

หัวข้องานวิจัยปีการศึกษา
นายรัฐศักดิ์ พรหมมาศ    

Energy and Exergy Analyses in Drying Process of Unsaturated Porous Media
(Convective Drying and Microwave Drying)

1/2553

 

Somsak
ชื่อ
ทุนวิจัย

หัวข้องานวิจัย


ปีการศึกษา
นายสมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย    
The Royal Golden Jubilee PhD Program, Thailand (Ver.9)

Experimental and Theoretical Analysis of Heat and Mass Transfer in Biomaterial under Microwave Energy

1/2553

 

ชื่อ
ทุนวิจัย


หัวข้องานวิจัยปีการศึกษา

นางวราภรณ์ กลิ่นบุญ
The Royal Golden Jubilee PhD Program, Thailand (Ver.10)

Analysis of microwave driven free convection in dielectric materials using a rectangular waveguide (theory and experiment)

2/2553ชื่อ
ทุนวิจัย

หัวข้องานวิจัยปีการศึกษา
นายณัฐวุฒิ สุวรรณภูมิ
Sandwich Program, CHE-PhD-SW รุ่นปี 2549

Theoretical and Experimental Analysis of Heat and Mass Transport in Porous Concrete Slab Subjected to Microwave Energy

2/2553ชื่อ

หัวข้องานวิจัย


ปีการศึกษา

นางสาวสายสุนีย์ จำรัส

Properties of Fly Ash-based Geopolymer Curing with Microwave Energy

2/2553


ชื่อ

หัวข้องานวิจัย


ปีการศึกษา

นายธีรพจน์ เวศพันธุ์    

The Influence of Electromagnetic Wave
on Transport Phenomena in Tissue Membrane

1/2554ชื่อ
ทุนการศึกษา
ตำแหน่ง

หัวข้องานวิจัย


นายคมกฤษณ์ ชัยโย
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกอุตสาหกรรม รุ่นที่ 10
นักศึกษาปริญญาเอก

Numerical and experimental study of microwave vacuum drying in porous material

 


ชื่อ
ทุนการศึกษา


หัวข้องานวิจัย


นางสาวโศภิดา สังข์สุนทร     
ทุนปริญญาเอกร่วมในประเทศและต่างประเทศ
(Sandwich Program, CHE-PhD-SW) รุ่นปี 2550

Theoretical Analysis of Heat-Mass Transport and Pressure Buildup in Multi-Layered Porous Media under Electromagnetic Energy

 


ชื่อ

หัวข้องานวิจัย


ร.อ. หญิง สุวิมล เสนีวงศ์ ณ อยุธยา     

Influence of Electrohydrodynamics (EHD) on Heat and
Mass Transfer in The Unsaturated Double-Layers Packed Bed

 


ชื่อ
ทุนการศึกษา

หัวข้องานวิจัย


นางสาวพรทิพย์ แก่งอินทร์ 
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกอุตสาหกรรม รุ่นที่ 11

Numerical simulation of thermal ablation in liver cancer by
electromagnetic energyระดับปริญญาโท

ชื่อ

หัวข้องานวิจัย


ปีการศึกษา

นายณัฐวุฒิ สุวรรณภูมิ

Experimental and Numerical Study of Microwave Curing in Concrete.

2548Somsak
ชื่อ

หัวข้องานวิจัย
ปีการศึกษา
นายสมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย

Numerical and Experimental Investigation of Combined Microwave and Convective Drying of A Hygroscopic Porous Material :A Study Based on Softwood .

2548ชื่อ

หัวข้องานวิจัยปีการศึกษา

นายชยานนท์ เสริฐธิกุล

Analysis of Melting Process by Using Transfinite Interpolation and PDE Mapping Method for Saturated Porous Media

2549ชื่อ

หัวข้องานวิจัย


ปีการศึกษา
นางสาวโศภิดา สังข์สุนทร

Analysis of Heat and Mass Transfer in Unsaturated Porous Materials (One Dimension) Using Microwave

2549ชื่อ

หัวข้องานวิจัย


ปีการศึกษา
นางสาวนพวรรณ ดูงาม

Microwave Pre-Heating of Natural Rubber Compound
Using a Rectangular Wave Guide (Mode: TE10)

2549ชื่อ

หัวข้องานวิจัย


ปีการศึกษา
นางจตุพร สถากุลเจริญ

Analysis of Transport Phenomena of Concrete Walls Exposed to Fire

2549ชื่อ

หัวข้องานวิจัย


ปีการศึกษา
นางสาววรรณี เอกศิลป์

Energy and Exergy Analysis of Microwave Spouted Bed Drying of Biomaterial

2549ชื่อ

หัวข้องานวิจัย


ปีการศึกษา
นางสาววราภรณ์ ชะอุ่ม

Analysis of microwave driven convection in dielectric materials using a rectangular waveguide (mode:TE10)

2550ชื่อ

หัวข้องานวิจัย


ปีการศึกษา
นายสรกฤช กมลชัย

Development of Microwave Pyrolysis System
(Case Study : Polypropylene)

2551ชื่อ

หัวข้องานวิจัยปีการศึกษา

นายกัสตูรี เจ๊ะนิ

Development of the Prototype of a Microwave Dryer Combined with a Vacuum System (Case Study : Drying of Tea Leaf)

2551
ชื่อ

หัวข้องานวิจัยปีการศึกษา
นางสาวพรทิพย์ แก่งอินทร์      

Computer Simulation of Liver Cancer Cells Modeling Treated by Using Microwave Coaxial Antenna


2552
ชื่อ

หัวข้องานวิจัย


ปีการศึกษา

นายศิรเมศร์ ศรีสวัสดิสุกุล

Numerical Simulation of Electric field and Temperature Distribution in Human Body

2553
ชื่อ

หัวข้องานวิจัย


ปีการศึกษา

นายสมพจน์ คำแก้ว

Numerical simulation of blood flow in vessels bypass around heart.

2553ชื่อ

หัวข้องานวิจัย


ปีการศึกษา

นายพรเจริญ ชนะใหม่

การประยุกต์ใช้พลังงานไมโครเวฟบ่มคอนกรีตแบบเคลื่อนที่


2554


ชื่อ

หัวข้องานวิจัย


ปีการศึกษา

ว่าที่ ร.ต. วิระศักดิ์  คงแก้ว

Experimental and Numerical Study of Solidification Process in Saturated Porous Media (Influence of the Solid Particle Types, Particle Size and Freezing Temperature)

2555
 

 

ชื่อ

หัวข้องานวิจัย


ปีการศึกษา

 

นายพัทธ์พิทยา จังโส

การวิเคราะห์เชิงทดลองการอบแห้งไม้ยางพาราด้วยระบบ
ไมโครเวฟป้อนคลื่นหลายตำแหน่งร่วมกับสายพานลำเลียงต่อเนื่อง

2556

 

ชื่อ

หัวข้องานวิจัย

 

ปีการศึกษา

 

นางสาวเปรมปรียา มณเฑียรทอง

Effect of Electromagnetic Field on Distribution of Temperature, Velocity and Concentration of Fluid in Porous Media: Case Study Local Thermal Non-Equilibrium Models

2556  

 

ชื่อ

หัวข้องานวิจัย


ปีการศึกษา

 

นายฐิติพันธ์ สมถวิล

การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและทดลองการถ่ายเทความร้อนและการซึม
ผ่านของน้ำในชั้นวัสดุพรุนที่ประกอบด้วยอนุภาค 2 ชั้น (ในระนาบ 1 มิติ)

2557

 1/2554

ชื่อ
ตำแหน่ง
หัวข้องานวิจัย


โทรศัพท์
E-mail :
นางสาวปุณยวีร์ ปฐมโฆษิตเสถียร
นักศึกษาปริญญาโท
xxxxxx


(066)-02-564-3001 ถึง 9 ต่อ 3198
damrongsit-tuktik@hotmail.com


 2/2554

ชื่อ
ตำแหน่ง
หัวข้องานวิจัย


โทรศัพท์
E-mail :
นายศิระ เลิศวิริยจิตต์
นักศึกษาปริญญาโท
xxxxxx


(066)-02-564-3001 ถึง 9 ต่อ 3198
Duckyclub9@hotmail.com

 1/2562
ชื่อ
ตำแหน่ง
หัวข้องานวิจัย


โทรศัพท์
E-mail :

นายนวพล ไตรพันธ์วณิช
นักศึกษาปริญญาโท
xxxx


089-4000880
navaphontra@outlook.co.th


หน่วยวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟในงานวิศวกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
99 ม.18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 02 5643001-9 ต่อ 3153 หรือ 3198
e-mail : ratphadu@engr.tu.ac.th