R.C.M.E. ขอแนะนำนวัตกรรม เครื่องตรวจจับคลื่นไมโครเวฟแบบพกพา ราคา 1,200 บาท และหนังสือพื้นฐานการทำความร้อนด้วยไมโครเวฟราคา 800 บาท สนใจติดต่อศูนย์วิจัย RCME. 02-564-3001 ต่อ 3153 หรือ 3198


 
 ประวัติย่อ
Thai (CV )   

ENG (CV)Facebook RCME.
RCME VDO

RCME NEWS

 

  

 

 

 

 
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศ "เมธีวิจัยอาวุโส สกว. " จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 21 พ.ค.2557 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช ที่ได้รับรางวัลพระราชทานเข็มเกียรติยศทองคำ "บุคคลดีเด่นของชาติสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำปี 2556 "  และคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานเจ้าของรางวัล ได้จัดพิธีแสดงความยินดีขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา

การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจำลองการทำลายเซลล์มะเร็งตับด้วยคลื่นไมโครเวฟ ผ่านท่อ Antenna

 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติประจำปี 2558
รางวัลระดับดีมาก ประเภท"ผลงานวิจัย"
เรื่อง การวิเคราะห์การดูดกลืนพลังงานจำเพาะและการถ่ายเทความร้อน
ในดวงตามนุษย์จากการสัมผัสสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (เชิงทฤษฎีและเชิงประยุกต์)

และรางวัลระดับดีประเภท"วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก"
เรื่อง การจำลองเชิงตัวเลขรักษาโรคมะเร็งในเนื้อเยื่อชีวภาพ
โดยใช้ความร้อนจากพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปี 2555(ปริญญาเอก)
เรื่อง "การจำลองเชิงตัวเลขของการรักษาโรคมะเร็งในเนื้อเยื่อชีวภาพโดยใชความร้อนจากพลังงานไมโครเวฟ"
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปี 2556(ปริญญาเอก)
เรื่อง "การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและทดลองการถ่ายเทความร้อนและการซึมผ่านของน้ำในชั้นวัสดุพรุน"
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปี 2556(ปริญญาโท)
เรื่อง "อิทธิพลของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ส่งผลต่อการกระจายตัวของอุณหภูมิ ความเร็วและความเข้มข้นของของไหลในวัสดุพรุน: กรณีศึกษาแบบจำลองประเภทไม่สมดุลเชิงความร้อน"
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รางวัลเหรียญเงิน

การบำบัดเซลล์มะเร็งตับด้วยคลื่นไมโครเวฟผ่านท่อแอนเทนนา: การจำลองโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยด้วยวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์และการทดลอง

และ

รางวัลเหรียญทองแดง
การจำลองโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยด้วยวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์สำหรับการบำบัดเชิงความร้อนด้วยเลเซอร์ในชั้นเนื้อเยื่อมนุษย์

"44th International Exhibition of Inventions of Geneva", Switzerland 2016รางวัลโปสเตอร์ดีเด่นระดับภาควิชาฯ     


 

กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2553SIIF 2011


NRCT 2012RSU Research Successors Program                                   

 Integrated Power

 

                  

ระบบอบแห้งอเนกประสงค์เชิงพาณิชย์โดยใช้ไมโครเวฟร่วมระบบสุญญากาศ


เครื่องวัดคลื่นไมโครเวฟรั่วไหล (Detector)

 
 Bypass #1
 Non-Bypass
แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์สำหรับการไหลของน้ำในลำน้ำเจ้าพระยากรณีมีเส้นบายพาสน้ำ

 

 

RCME NEWS       more...

   • Sudpraserta, S., Chinsorranant, C. and Rattanadecho, P. “Numerical Study of the Vertical Solar Chimney with Moist Air in a Hot-Humid Climate” International Journal of Heat and Mass Transfer.Vol102, pp. 645-656, 2016: Impact factor 2.598

  • Wessapan, T., and Rattanadecho, P. "Flow and Heat Transfer in Biological Tissue due to Electromagnetic Near-Field Exposure Effects", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol97, pp. 174-184, 2016 : Impact factor 2.598
  • Rattanadecho P. and Makul N. "Microwave-assisted Drying: A review of the state-of-the-art" Drying Technology An International J.,vol 34, pp.1-38, 2016 : Impact factor 1.80


  • Klinbun W. and Rattanadecho, P."Investigation into heat transfer and fluid flow characteristics of liquid two-layer and emulsion in microwave processing"International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol70, January 2016, pp. 115–126 : Impact factor 2.316 

รางวัลเหรียญเงิน

การบำบัดเซลล์มะเร็งตับด้วยคลื่นไมโครเวฟผ่านท่อแอนเทนนา: การจำลองโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยด้วยวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์และการทดลอง

และ

รางวัลเหรียญทองแดง
การจำลองโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยด้วยวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์สำหรับการบำบัดเชิงความร้อนด้วยเลเซอร์ในชั้นเนื้อเยื่อมนุษย์

"44th International Exhibition of Inventions of Geneva", Switzerland 2016

 

 นะนำหนังสือ "พื้นฐานการทำความร้อนด้วยไมโครเวฟ"

ตำราเล่มนี้จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนสำคัญหลัก ๆ คือ ส่วนแรกจะกล่าวถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการทำความร้อนด้วยพลังงานไมโครเวฟ ในส่วนที่สองจะกล่าวถึงส่วนประกอบพื้นฐานของระบบทำความร้อนด้วยไมโครเวฟและหลักการออกแบบระบบเชิงอุตสาหกรรม ในส่วนสุดท้ายของ ตำราจะกล่าวถึงงานวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับอันตรกิริยาระหว่างไมโครเวฟกับวัสดุ ไดอิเลคตริกในกระบวนการต่างๆ เช่น กระบวนทำความร้อนในวัสดุแข็ง กระบวนการทำความร้อนในชั้นของเหลว กระบวนการอบแห้งในวัสดุพรุนทั้งกรณี 1 มิติและ 2 มิติ กระบวนการทำละลายในชั้นน้ำแข็ง และกระบวน การบ่มคอนกรีตโดยใช้ไมโครเวฟร่วมกับระบบสายพานลำเลียงอย่างต่อเนื่อง
"
  "ตัวอย่างบางส่วนของหนังสือ"  บทที่ 3, บทที่ 4,  บทที่ 10
หนังสือ พื้นฐานการทำความร้อนด้วยไมโครเวฟ วางจำหน่ายแล้ว ที่ศูนย์หนังสือ มธ. ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต และที่หน่วยวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟในงานวิศวกรรม (R.C.M.E.)  

.

 

 


หน่วยวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์จากไมโครเวฟในงานวิศวกรรม
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (12120)
โทร. 02 5643001-9 ต่อ 3153
e-mail : ratphadu@engr.tu.ac.th